Стратегия за развитието на СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец за периода 2020-2024 г.

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен план за дейността на училището през 2020-2021 учебна година

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден 2020-2021

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищен учебен план за 2020-2021 учебна година - начален етап

Училищен учебен план за 2020-2021 учебна година - прогимназиален етап

Училищен учебен план за 2020-2021 учебна година - гимназиален етап

Индивидуален учебен план за 2020-2021 учебна година на Петър Стоянов

Заповед за определяне формите на обучение през 2020-2021 учебна година

Заповед №14-13/02.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката.

Етичен кодекс на работещите с деца в СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец

Вътрешни правила за работна заплата

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.

Бюджет на ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.

Бюджет на ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.

Бюджет на ОУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016 г. Виж повече...

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016 г.   Виж повече...