Стратегия за развитието на СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец за периода 2020-2024 г.

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището през 2022-2023 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищни учебни планове за 2022-2023 учебна година

Заповед за определяне формите на обучение през 2022-2023 учебна година

Дневен режим на училището за 2022-2023 учебна година

Графици за първия срок на 2022-2023 учебна година

Годишен план-програма по БДП за 2022-2023 учебна година

Учебници и учебни помагала

Условия и ред за организиране на формите на обучение

Заповед №14-13/02.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за работна заплата

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец за 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие за 2023 г.

Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец за 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Бюджет на СУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.

Бюджет на СУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.

Бюджет на ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.

Бюджет на ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 г.

Бюджет на ОУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец за 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016 г. Виж повече...

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016 г.   Виж повече...