Държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2020-2021 г.

държавен план-прием 

допълнителен държавен план-прием

Училищен план-прием за учебната 2020-2021 г.

Условия и ред за организиране на приема
Свободни места по паралелки към 01.10.2020 г.
подготвителна група - 1, първи а  клас - 14, първи б клас - 14, втори а клас - 12, втори б клас - 10, трети а клас - 12, трети б клас - 15, четвърти а клас - 10, четвърти б клас - 11, пети а слас - 8, пети б клас - 12, шести а клас - 3, шести б клас - 12, седми а клас - 0, седми б клас - 6, осми а клас - 11, девети а клас - 8, десети а клас - 13, единадесети а клас - 15