Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село Калековец е училище с професионални паралелки, в което се обучават и възпитават над 300 деца и ученици от подготвителна група до XII клас.

                Училището е средищно за селата Калековец, Крислово и Динк, разполага със собствен транспорт /училищен автобус/ и осигурява целодневно обучение за учениците от I до VII клас.

                От 2008 г. в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, село Калековец се осъществява професионално обучение с прием след завършен седми клас за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия 543090 – работник в дървообработването, специалност 5430901 – Производство на фасонирани материали. През 2017 г. със заповед № 14-13 от 02.03.2017 . на министъра на образованието училището е преобразувано от основно в обединено, а със заповед № РД-14-75 от 11.12.2019 г.- в средно. От 2020-2021 учебна година в  СУ "Свети свети Кирил и Методий", с. Калековец се реализира прием в професионални паралелки в VIII и в XI клас по професия код 521040 Машинен монтьор, специалност код 5210414 Металообработващи машини  с придобиване на втора степен професионална квалификация.

 Директор на училището е г-н Диян Бухчев.

09.08.2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 И 8 КЛАС

01.07.2021

важно Съобщение

ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА  - ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 35300.502.1022.1.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА СЕЛО КАЛЕКОВЕЦ, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

19.06.2021

ВАЖНО СЪОБЩЕННИЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

15.03.2020

важно съобщение

http://www.ruobg.com/view-messages/read-message/page/1/message_key/12075/order_by/release_date/order/DESC

14.03.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛОЖЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА ДО 29.03.2020 Г., су "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СЕЛО КАЛЕКОВЕЦ ВЪВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 Г.    /ПОНЕДЕЛНИК/. УЧЕБНИЯТ ПОЦЕС ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕЖИМ. УЧИТЕЛИТЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЗЛИЧНИ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ, ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК НА ИНСТИТУЦИЯТА, ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ, ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ. ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД /ОТ 16.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г./ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НЯМА ДА ПОСЕЩАВАТ УЧИЛИЩЕ/.

АЗ И ВСИЧКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОСТАВАМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ДИЯН БУЧЕВ - ДИРЕКТОР

29.07.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС В 0,5 ПАРАЛЕЛКА 6601 ПРОИЗВОДСТВО НА ФАСОНИРАНИ МАТЕРИАЛИ /2 СВОБОДНИ МЕСТА/ И 0,5 ПАРАЛЕЛКА 6602 ШЛОСЕРСТВО /2 СВОБОДНИ МЕСТА/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО НА 31.07.2019 Г. ОТ 8,00 ДО 17,00 Ч. СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА

2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

3. ОРИГИНАЛ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР НА УЧЕНИКА

19.06.2019

ЗАПОВЕД

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ И ДОСТАВЧИК НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" ЗА 2019-2020, 2020-2021 И 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ

11.06.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС В 0,5 ПАРАЛЕЛКА 6601 ПРОИЗВОДСТВО НА ФАСОНИРАНИ МАТЕРИАЛИ /2 СВОБОДНИ МЕСТА/ и 0,5 паралелка 6602 ШЛОСЕРСТВО /2 СВОБОДНИ МЕСТА/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В ПЕРИОДА ОТ 12.07. 2019 г. до 16.07.2019 г. от 8,00 до 17,00 ч. със следните документи:

1. заявление до директора

2. оригинал на свидетелство за основно образование

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

03.06.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КАЛЕКОВЕЦ ОБЯВЯВА, че в периода от 03.06.2019 г. до 10.06.2019 г. набира предложения за доставка на продукти по схемите "училищен плод" и "училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

17.07.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН vii КЛАС В ПАРАЛЕЛКА 2154 ШЛОСЕРСТВО, 3 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В ПЕРИОДА ОТ 18.07.2017 ДО 19.07.2017 ОТ 8.00 ДО 17.00 ЧАСА СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА

2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

3. ОРИГИНАЛ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР НА УЧЕНИКА

27.06.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Записването на приетите на първи етап на класиране ученици след завършен vii  клас в паралелка 2153 производство на фасонирани материали, 3 г. и паралелка 2154 шлосерство, 3 г. ще се извършва в канцеларията на училището в периода от 28.06.2017 до 30.06.2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 часа със следните документи:

1. заявление до директора

2. оригинал на свидетелство за основно образование

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

ОБЯВЛЕНИЕ

18.07.2016

Директорът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Калековец със своя заповед № 679/14.07.2016 г. е открил тръжна процедура – търг с явно наддаване за отдаване под наем за 5 г. на ПОМЕЩЕНИЕ „УЧИЛИЩНА ЛАВКА“, с площ 10 кв. м., на ет. 1 в западната част на училищната сграда на адрес: с. Калековец, п. к. 4147, ул. Демокрация № 9. Начална тръжна цена: 5 лв./кв. м. за месец без ДДС, или общо: 50 лв./месец без ДДС (наемателят ще дължи и ДДС). Депозит за участие: 50 лв., платими в срок до 09.08.2016 г., само по банкова сметка: ТБ „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91303159968300, титуляр: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Калековец. На горепосочения адрес, на ет. 2: тръжна документация се купува срещу предварително преведени по посочената банкова сметка 10 лв. до 16:00 ч. на 08.08.2016 г.; заявление за участие се подава до 16:30 ч. на 09.08.2016 г.; търгът ще се проведе на 10.08.2016 г. от 10:00 ч. Тел. за връзка: 03124 2231; 0879960721